Dibabawon Manobo texts

Хэл: Dibabawon Manobo

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Wycliffe Bible Translators, Inc., all rights reserved.