Is begu he paagi: ang pulong sa Dios

Хэл: Western Bukidnon Manobo

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Wycliffe Bible Translators, Inc.