Anweehd Me Nyaahn

Хэл: Luwo

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Wycliffe Bible Translators Inc., 2003