Sahou ta Kindrei

Хэл: Nyindrou

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 2001, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.