Lad hur Si Liq Phu Awg Suhx

Хэл: Lahu Shi

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.