Alafuuna Fa'alu Ala Saena 'I Wala

Хэл: Wala

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.