The Gospel According to Mark in Label

Хэл: Label

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc.All rights reserved