Godiha̱ Ta̱ Bolofe̱i̱

Хэл: Konai

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.