Buk Baibel long tokples Kandas

Хэл: Kandas

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.