God Da Geka Seka

Хэл: Korafe-Yegha

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 2003, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.