Siŋgi âlip ekap

Хэл: Komba

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 1980, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.