Kalin Diyos: napilipili ay istorya sin daan ay tolag; Salmo; Proverbio

Хэл: Kankanaey

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл