Anumayamoʼa haegafa alino hagelafilatenea kea

Хэл: Kanite

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.