Nupela Testamen long tokples Kamasau long Niugini

Хэл: Kamasau

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 1998, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.