Ugud apudyus = Ti baro tulag

Хэл: Limos Kalinga

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл