Rut yot Mark kán Miti Papia

Хэл: Nukna

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.