Odoodee Baibel

Хэл: Odoodee

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 2006 Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.