ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್

Хэл: ಕನ್ನಡ

Орчуулгын тухай мэдээлэл

For updates and typo reports, please see FreeBiblesIndia.com or eBible.org.

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 2017 Bridge Connectivity Solutions. Released under the Creative Commons Attribution Share-Alike license 4.0.