Chirin ni Apo Dyos (No bayo a tolag kan Genesis) (Naimbag a damag: Iti agdama a panawen)

Хэл: Ibatan

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

Copyright Wycliffe Bible Translators, Inc.