Cipangano Cipiya 2015

Хэл: Ila

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 2015 Bible Society of Zambia