Ya ehel apu Dios

Хэл: Keley-I Kallahan

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Wycliffe Bible Translators, Inc.