Hapit apo jos

Хэл: Mayoyao Ifugao

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.