Nan Hapit Apu Dios

Хэл: Amganad Ifugao

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.