Parmeswar ke naawa poestak

Хэл: Caribbean Hindustani

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.