Hmong Blue Bible

Хэл: Hmong Njua

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© United Bible Societies 2000, All Rights Reserved.