De Nyew Testament

Хэл: Sea Island Creole English

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 2005, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.