ગુજરાતી બાઇબલ

Хэл: ગુજરાતી

Орчуулгын тухай мэдээлэл

For updates and typo reports, please see FreeBiblesIndia.com or eBible.org.

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 2017 Bridge Communications Systems. Released under the Creative Commons Attribution Share-Alike license 4.0.