No hinhinawas uta no sigar kunubus tano Watong

Хэл: Patpatar

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл