Wipi Yɨt God ma Yɨna Sisɨl Yɨna Peba

Хэл: Wipi

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл