Хэл: Français

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 2000 Société biblique française - Bibli'O