Mussau-Emira Bible

Хэл: Mussau-Emira

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.