Biblu Ala ta Kuma

Хэл: Dyula

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 2013 Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.