Lëk yam, Dinka Rek NT (Southwestern Sudan)

Хэл: Dinka: Southwestern

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 2006, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.