Al Kuruŋyen Mere Igiŋ

Хэл: Gwahatike

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл