El Nuevo Testamento en el idioma Culina (mádija) del Perú

Хэл: Culina

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл