Las Escrituras en Ashéninka Ucayali del Sur del Perú

Хэл: South Ucayali Ashéninka

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

©Wycliffe Bible Translators, Inc.