Yai Guman Gunom Kam

Хэл: Chuave

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл