Ew Testamento: Chipay Tawkquiztan

Хэл: Puquina

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.