Kitap molinas men ringkat na alaata'ala: perjanjian baru

Хэл: Balantak

Орчуулгын тухай мэдээлэл

<><>No promoVersionInfo<><>

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.