Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

Хэл: Bughotu

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.