Ndose Kɔdɔ Laka, Buku ꞌba Tisaki ni Tɔdɔ to Lömu Laꞌja ꞌBa Yësu Kurïsïtö Ŋere Ze

Хэл: Jur Modo

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл