Новы Запавет і Прыповесьці

Хэл: беларуская

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Antoni Bokun