Kaluli Baibel

Хэл: Kaluli

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 2011 Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.