Ritonõpo Omiry

Хэл: Apalaí

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 1986, 2005, 2017, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.