God Ananin Balan (apeB)

Хэл: Bukiyip

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.