Iruhin Ananin Baraen (apeA)

Хэл: Bukiyip

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.