Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

Хэл: Aguacateco

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.