Ang bitala tang Dios: ba-long inigoan; Ang bagong magandang balita: bagong tipan

Хэл: Agutaynen

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Copyright Information

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


The New Testament
in Agutaynen

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.