Yisasini Kama Vaya

Хэл: Agarabi

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.