Tur gewasin o baibasit boubun

Хэл: Arifama-Miniafia

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.